ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod
Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit Ti kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit Tě s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

Shrnutí v běžném jazyce poskytuji pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné. Aby sis udělal/a úplnou představu o právech a povinnostech, přečti si prosím úplné znění těchto Pravidel. Vyplněním webového formuláře potvrzuješ, že jsi srozuměn/a s těmito Pravidly, že vyjadřuješ svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuješ.
 
2. Důvod, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů
Správcem Tvých osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Klára Jirousková, IČ: 67789943, se sídlem Slancova 1258/10, Praha 8 (dále jen: „správce“). Jakékoli dotazy ohledně zpracování Tvých osobních údajů směruj na kontaktní údaje správce: klara@vyuzijsvujpotencial.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správce zpracovává Tvoje osobní údaje, které jsi mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jsi vyplnil/a objednávku nebo jiný příslušný formulář.
Správce zpracovává Tvoje identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a pokud je to nezbytné, také datum narození, IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Tebou a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů = novinek) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Tvé objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Tebou a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, případně datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává Tvoje osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Tebou a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Tvoje osobní údaje vymaže.
COŽ ZNAMENÁ:
Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od okamžiku, kdy nám vyplníš a pošleš poptávkový, objednávkový nebo jiný webový formulář, zpracováváme Tvoje osobní údaje. Zpracováváme pouze údaje, které jsi nám sdělil. Tvoje údaje použijeme pouze pro vyřízení poptávky, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností jako např. vystavování faktur a pro posílání newsletterů = novinek.
 
3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující e-mailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu,
– zajišťující účetní, daňové a právní služby
– zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.
COŽ ZNAMENÁ:
Při poskytování služeb používáme určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, které jsi námi poskytl/a. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.
 
4. Tvoje práva
Za podmínek stanovených v GDPR máš
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na klara@vyuzijsvujpotencial.cz
Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno Tvoje právo na ochranu osobních údajů.

Jako zájemce o využívání mých služeb vyplněním kontaktního webového formuláře:
– souhlasíš s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce a zároveň
– prohlašuješ, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažuješ za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíš.
– souhlas dle tohoto odstavce můžeš kdykoli písemně odvolat na klara@vyuzijsvujpotencial.cz, respektive se odhlásit z odběru obchodních sdělení.
– Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.
COŽ ZNAMENÁ:
Během naší spolupráce se na mne můžeš kdykoli obrátit s dotazem, jak Tvoje data zpracováváme. Osobní údaje, které používáme v dokladech o smlouvě, fakturách, musíme dle zákonů vést a také po určitou dobu archivovat, tedy nemůžeme je vymazat. Naopak vymazat lze Tvoje osobní údaje používané pro posílání newsletterů = novinek, a to na Tvoji žádost, resp. odhlášení se, které nalezneš v patičce každého newsletteru.
 
5. Organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů
Správce se zavazuje, že zpracovávání Tvých osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
– Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.
– technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ke Tvým osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávaní údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
– přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
– k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které mají se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů, a které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž̌ zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
COŽ ZNAMENÁ:
Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů adekvátní povaze a rozsahu Tvých osobních údajů.
 
6. Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře, případně zaškrtnutím políčka souhlasím s Pravidly potvrzuješ, že jsi seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíš, a že je v celém rozsahu přijímáš.
2. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Ti zašle novou verzi těchto podmínek na Tvoji emailovou adresu, kterou jsi správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 3. 2024.

Přejít nahoru